بیــاتــاجوانمـــــ

بیــاتــاجوانمـــــ

دارد زماטּ آمـدنـت دیر مےشود
دارد جواטּ سینــہ زنت پیر مےشود


♥ مهــــــــــــــــــدے ♥ علیه‌السلامالل‏هم عجل لولِیڪ الفرج
بحق زینب ڪبرے سلام‌الله‌علیها

روزشمار محرم عاشورا

۱۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۹
ارديبهشت


معلم برای سفید بودن برگ نقاشی ام تنبیهم کرد

و همه خندیدند،

اما من خدایی را کشیدم که دیدنی نبود!

  • کنیز ملکه مدینه
۲۷
ارديبهشت

م‌حبّت، کارش تغییر دادن و رنگ زدن است.

مگر نمی‌بینی که آن‌کس که دوستش داری،

اخلاق و رفتار تو را عوض کرده و تو مانند او شده‌ای؟

موالیان ما، ما را با محبّت خود رنگ الهی می‌زنند.حاج اسماعیل دولابی
  • کنیز ملکه مدینه
۲۵
ارديبهشت

خانم‌جان ... یا زینبـــــ!

بایـــــد راهـــــ عشقــ♥ـــ را نشانمانـــــ بدهـــــی

تــــا گمـــــ نشویمــــ در کوچـــــه پس کوچـــــه‌های عقلانیتــــــ


  • کنیز ملکه مدینه
۲۵
ارديبهشت

 «ﻫﺮ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﻞروز آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ آن وارد ﻧﺸﻮد،

ﻣﻠﻌﻮن و از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ دور اﺳﺖ

ﮔﻔﺘﻢ: واﻗﻌﺎ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ؟

ﻓﺮﻣﻮدند: ﺑﻠﻪ.

ﮔﻔﺘﻢ: واﻗﻌﺎ؟

ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮدند: ﺑﻠﻪ.

امام وقتی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻄﻠﺐ را بر من احساس کردند ﻓﺮﻣﻮدند:

ای ﯾﻮﻧﺲ! ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺮاش ﭘﻮﺳﺖ و ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻟﻐﺰﯾﺪن و

ﺧﻄﺎ ﮐﺮدن و ﭘﺎرﻩ ﺷﺪن ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ و ﭼﺸﻢ درد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬا؛

بلا و آسیب برای بدن است، ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ.

زیرا ﻣﻮﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖﺗﺮ و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ از آن اﺳﺖ

ﮐﻪ ﭼﻬﻞ روز ﺑﺮ او ﺑﮕﺬرد و خداوند ﮔﻨﺎﻫﺎن او را ﭘﺎک ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛

وﻟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﻢ ﭘﻨﻬﺎن در دلی ﮐﻪ

او ﻧﻔﻬﻤﺪ اﯾﻦ ﻏﻢ از ﮐﺠﺎ بوجود آمده اﺳﺖ.


ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ،

وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﮑﻪﻫﺎ را در ﮐﻒ دﺳﺖ خود شمارش می‌کند

و ﻣﺘﻮﺟﻪ کمبود آن ﺷﺪﻩ و ﻏﺼﻪدار می‌ﺷﻮد،

ﺳﭙﺲ دوﺑﺎرﻩ شمارش کرده و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد درﺳﺖ است،

ﻫﻤﯿﻦ ﻏﺼﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﮔﺬرا
ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺮزش ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اوﺳﺖ
.یونس اﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ‌اﻟﺴﻼم

  • کنیز ملکه مدینه
۲۵
ارديبهشت


امروز اگر حسینی و پابند مذهبیم

مدیون گریه‌های فراوان زینبیم

  • کنیز ملکه مدینه
folder98 facebook

آپلود عکسکد تغییر تصویر پس زمینه