بیــاتــاجوانمـــــ

بیــاتــاجوانمـــــ

دارد زماטּ آمـدنـت دیر مےشود
دارد جواטּ سینــہ زنت پیر مےشود


♥ مهــــــــــــــــــدے ♥ علیه‌السلامالل‏هم عجل لولِیڪ الفرج
بحق زینب ڪبرے سلام‌الله‌علیها

روزشمار محرم عاشورا

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۳
شهریور

 زیارت عاشورا
 

شیخ عبدالهادے حائرے مازندرانے

از پدر خود حاج ملاابوالحسـטּ نقل مےڪند:


مـטּ حاج میرزا علے نقے طباطبائے را

بعد از رحلتش در خواب دیدم

و بـہ او گفتم:

 

آرزویے هم در آنجا داری؟


گفت: هیچ آرزویے ندارم جز ایـטּ ڪـہ

چرا در دنیا هر روز زیارت عاشوراے امام حسیـــــטּ علیـہ السلام را نخواندم.


رسم سید ایـטּ بود ڪـہ

دهـہ محرم زیارت عاشورا مےخواند نـہ در تمام سال؛

از ایـטּ رو افسوس مےخورد

ڪـہ چرا تمام سال نمے خواندم.

 


حکایات صالحین

برگرفته از کتاب طوبای کربلا

  • کنیز ملکه مدینه
۰۳
شهریور

 

امام رئوف

 

مرد گفت: «سفر سختے بود. یڪ ماه طول ڪشید».

 

فرمودند: «خوش آمدی

 

مرد گفت: «ببخشید ڪـہ دیر وقت رسیدم.

بے‌پناه بودטּ مرا مجبور ڪرد

ڪـہ در ایـטּ وقت شب، مزاحم شما شوم».

 

لبخند زدند و فرمودند:

«با ما تعارف نڪن!

ما خانوادہ‌اے میهماטּ‌دوست هستیم».

 

در ایـטּ هنگام روغـטּ چراغ گردسوز فرو نشست

و شعلـہ‌اش آرام آرام ڪم‌نور شد.

 

میهماטּ دست برد تا روغـטּ در چراغ بریزد،

اما امام دست او را آرام برگرداند و خود، مخزטּ چراغ را پر ڪرد.

 

مرد گفت: «شرمندہ ام!

ڪاش ایـטּ قدر شما را بـہ زحمت نمے‌انداختم».

 

امام در حالے ڪـہ با تڪـہ پارچـہ‌ای،

روغـטּ را از دستش پاڪ مے‌ڪرد، فرمودند:

ما خانوادہ‌اے نیستیم ڪـہ میهماטּ را بـہ زحمت بیندازیم».

 

.

.

.

 

پسر، پسر فاطمـہ است

 

  • کنیز ملکه مدینه
۰۲
شهریور

 

قطار، مشهد

 

 خــــدا قطــــارو آفریـــــد

 

♮   ♮

♮   ♮

♮   ♮

♮   ♮

♮   ♮

  

ڪـہ آدمـــــا بــــرטּ مشهـــــد...

  • کنیز ملکه مدینه
folder98 facebook

آپلود عکسکد تغییر تصویر پس زمینه